Share
<!--:pl-->Co NSA napisało w wyrokach i co to dla mnie znaczy<!--:-->

Co NSA napisało w wyrokach i co to dla mnie znaczy

Drugiego lipca NSA wydał 5 wyroków miażdżących decyzje policji

wyrok nsaktóra odmawiała pozwolenia na broń ze względu na wydumane przez siebie normy: dlatego że wnioskodawca poprosił o więcej egzemplarzy broni niż policyjna administracja by chciała. Wydaje się że jest po temacie. Ale czy na pewno?

NSA w 5 wyrokach postawił kropkę nad „i”. Osoba, która spełnia ustawowe przesłanki ubiegania się o pozwolenie na broń, musi pozwolenie otrzymać. Praktyka organów Policji polegająca na odmowie wydania pozwolenia na broń takiej osobie z powodu „wygórowanej” liczby egzemplarzy ujętych we wniosku, uznana została za błędną. Tak orzekł NSA w wyrokach wydanych 2 lipca 2013 r. (sygn. akt II OSK 1945/12, II OSK 2211/12, II OSK 2124/12, II OSK 1985/12, II OSK 1948/12). Tutaj linki do orzeczeń:

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/53650E24B2
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4308AFAA52
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/AB154A17C0
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2F7F5CF0B8
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/29BBD63F04

W wyroku mamy 2 tezy:

1)Decyzja – pozwolenie na broń do celów sportowych ma charakter decyzji związanej. Oznacza to, że w przypadku spełnienia przez wnioskodawcę przesłanek materialnoprawnych wskazanych art. 10 ust. 1 i ust. 3 pkt 3 ustawy o broni i amunicji, przy braku przesłanek negatywnych określonych w art. 15 ust. 1 ustawy, właściwy organ Policji zobowiązany jest do wydania pozwolenia.

2)O ile zakres swobody, jaką posiada organ Policji w zakresie oceny przesłanek, które uprawniają wydanie pozwolenia na broń w celach sportowych, ograniczają normy materialnoprawne (art. 10 ust. 1 i ust. 3 pkt 3), tak w przypadku określenia „liczby egzemplarzy” broni danego rodzaju, organ dysponuje luzem decyzyjnym. Swoboda decyzyjna w tym zakresie nie może jednak stanowić podstawy do wydania decyzji negatywnej.

Warto zapoznać się z pełnym uzasadnieniem:

„W realiach sprawy Sąd pierwszej instancji stwierdził, że reglamentacyjny charakter ustawy o broni i amunicji nie może oznaczać uprawnienia, osoby spełniającej kryteria formalne, do uzyskania pozwolenia na nieograniczoną ilość egzemplarzy broni, tylko według jej uznania. Na wnioskodawcy spoczywa bowiem ciężar udowodnienia, że każdego rodzaju broni opisanego we wniosku, używał już przy uprawianiu sportu strzeleckiego. Zdaniem Sądu: „Odnosząc się do instytucji racjonalnego ustawodawcy, nie sposób byłoby przyjąć, że taki ustawodawca tworząc przepisy dotyczące materii wyjątkowej, umożliwiałby obywatelom dostęp do broni palnej, w oparciu o przesłanki przyszłe i niepewne (tj. chęć używania każdego rodzaju broni przy uprawianiu sportu strzeleckiego w bliżej niesprecyzowanej przyszłości), a nie w oparciu o zaistniałe fakty.”

Skład orzekający Naczelnego Sądu Administracyjnego nie podziela tej argumentacji. Mając na względzie powyższe rozważania należy stwierdzić, że w przypadku pozwolenia na broń do celów sportowych, ważną przyczyną relewantną dla jego uzyskania, jest udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w art. 10b, oraz licencji właściwego polskiego związku sportowego (art. 10 ust. 3 pkt 3). Ustawodawca nie wprowadził natomiast normy kompetencyjnej, która uzależniałaby przyznanie pozwolenia na broń do celów sportowych od spełnienia uprzednio przez wnioskodawcę warunku np. osiągnięcia wybitnych wyników w strzelectwie sportowym, częstotliwości starów w zawodach, czy wykazania potrzeby posiadania określonej ilości egzemplarzy broni danego rodzaju. Są to pozaustawowe kryteria, które nie mogą automatycznie przesądzać o wydaniu bądź odmowie wydania, przez właściwy organ Policji, pozwolenia, o którym stanowi dyspozycja art. 10 ust. 3 pkt 3 ustawy o broni i amunicji (por. wyrok NSA z dnia 14 maja 2010 r., sygn. II OSK 683/06, [w:] CBOSA).

Zaakcentować należy, mając na względzie reglamentacyjny charakter postanowień o dostępie do broni i amunicji, że prowadzenie właściwej polityki w zakresie dostępu do broni, powinno zakładać ścisłą odpowiedniość rodzaju broni palnej, którą chciałaby się posługiwać osoba występująca z wnioskiem o wydanie pozwolenia, do deklarowanego celu. Wzgląd na tę okoliczność ustawodawca uznał za na tyle ważny, że prócz celu wydania pozwolenia i rodzaju broni, ustanowił elementem materialnym decyzji administracyjnej także „liczbę egzemplarzy”, na co wskazuje dyspozycja art. 12 ust. 2 ustawy. Wskazanie „liczby egzemplarzy broni” jest wprawdzie elementem obligatoryjnym decyzji, jednak organ Policji ma pełną swobodę w zakresie określenia tej liczby. Jest to bowiem element rozstrzygnięcia, który ma w pełni charakter uznaniowy. O ile zakres swobody, jaką posiada organ Policji w zakresie oceny przesłanek, które uprawniają wydanie pozwolenia na broń w celach sportowych, ograniczają normy materialnoprawne (art. 10 ust. 1 i ust. 3 pkt 3), tak w przypadku określenia „liczby egzemplarzy” broni danego rodzaju, organ dysponuje luzem decyzyjnym. Swoboda decyzyjna w tym zakresie nie może jednak stanowić podstawy do wydania decyzji negatywnej.

W odniesieniu do określenia liczby egzemplarzy broni konkretnego rodzaju, należy zastosować wykładnię celowościową przepisów ustawy o broni i amunicji, w oparciu o stan faktyczny ustalony na podstawie materiału dowodowego, zebranego stosownie do przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Pomiędzy formą uprawiania sportu strzeleckiego a liczbą i rodzajem broni objętej wnioskiem powinna istnieć współzależność, a każdy przypadek powinien być oceniany przez organ indywidualnie w tym znaczeniu, że należy określić adekwatną liczbę egzemplarzy do deklarowanego celu. Organ nie jest w tym przypadku związany żądaniem wnioskodawcy; może, w oparciu o obiektywne i subiektywne kryteria, określić odpowiednią liczbę egzemplarzy broni. Natomiast nie jest dopuszczalne, w sytuacji, gdy wnioskodawca spełnia wszystkie ustawowe kryteria wydania pozwolenia, wydanie decyzji negatywnej tylko z tego powodu, że żąda on określonej (zbyt dużej) ilości egzemplarzy broni danego rodzaju. Rację ma zatem skarżący kasacyjnie zarzucając, że zarówno organ, jak i kontrolujący decyzję Sąd pierwszej instancji, odmawiając skarżącemu wydania pozwolenia na broń w celach sportowych tylko z powodu nieudokumentowania wniosku o określoną liczbę egzemplarzy broni, stworzyli pozaustawowe, materialne kryteria wydawania pozwoleń na broń. Stan taki jest nie do zaakceptowania na gruncie konstytucyjnej zasady praworządności (art. 7 Konstytucji RP) nakazującej organom władzy publicznej działać na podstawie i w granicach prawa.” 

No dobra ale:

Co to dla mnie znaczy??

Na forach pojawiły się stwierdzenia że teraz to już klapa, policja będzie sobie sama decydowała o ilości sztuk broni które możemy dostać, jak poproszę pozwolenie na 10 to dostanę na 2 sztuki itd. Przetłumaczmy to na nasze ok?

A) decyzja administracyjna czyli wydanie pozwolenia na broń ma charakter decyzji administracyjnej związanej. Czyli organ administracji przy spełnieniu przesłanek z ustawy MUSI wydać decyzje pozytywną. Tylko ta jedna jedyna pierwsza decyzja o pozwolenie na broń ma ten charakter i tylko ten jeden raz masz szanse określić samodzielnie bez negocjacji ilość broni na którą chcesz mieć pozwolenie. Dlaczego? bo:

B) organ administracji nie może zmieniać żądania strony:

Stosownie do art. 61 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego żądanie wszczęcia postępowania administracyjnego określa przedmiot tego postępowania, a w razie wątpliwości, sprecyzowanie żądania należy do strony, nie zaś do sfery ocennej organu administracji (por. wyrok NSA z dnia 11 czerwca 1990 r., sygn. akt I SA 367/90, publ. ONSA 1990/2-3/47). Organ administracji nie jest więc uprawniony do swobodnego interpretowania żądania strony, o jego treści decyduje strona, nie organ, do którego żądanie zostało wniesione.

II SA/Bk 542/06 – Wyrok WSA: Organ administracyjny istotnie związany jest żądaniem określonym we wniosku wszczynającym postępowanie i jest zobowiązany do dokładnego określenia treści żądania strony, które to żądanie wyznacza rodzaj sprawy będącej przedmiotem postępowania. Organ, nie może z urzędu dokonać zmiany jego kwalifikacji np. żądania zmiany nazwiska na żądanie zmiany imienia. Organ administracji nie jest natomiast związany podaną przez stronę podstawą prawną żądania albowiem to treść żądania wyznacza stosowną normę prawa materialnego, która będzie miała zastosowanie w konkretnej sprawie i która ma znaczenie dla ustalenia zakresu postępowania dowodowego. Organ administracji mając obowiązek dochodzenia prawdy obiektywnej i działania na podstawie przepisów prawa ( art. 6 i 7 kpa), musi rozpoznać sprawę co do istoty na podstawie obowiązującego prawa mającego zastosowanie w konkretnym stanie faktycznym ( vide: wyrok NSA z dnia 7 września 1994r., sygn. akt IISA 1111/93, pub. ONSA 1995/3/120).

Czyli jeśli prosisz o 30 sztuk kolekcjonerskiej czy 15 sportowej to nie mogą ci zmienić sami twojego żądania i wydać decyzji na 5 i 10. Nie wolno – stanowi to naruszenie jednej z podstawowych zasad funkcjonowania postępowania w trybie administracyjnym. Wyobraźcie sobie że prosicie o pozwolenie na budowę na dom 3 piętrowy a dostajecie zgodę na 2 piętra bo urzędnik wie lepiej co chcecie.

C) CO WIĘCEJ: Sąd Najwyższy wskazał że Policja/organ administracji nie może działać na podstawie poza prawnych norm. Organ ma prawo luzu decyzyjnego w określaniu ilości broni, niemniej jednak nie może to być powodem decyzji negatywnej.

D) Sąd Najwyższy wskazał że liczba egzemplarzy broni musi być adekwatna do deklarowanego celu. Podkreślam: DEKLAROWANEGO. Jeśli deklaruję uczestnictwo w trakcie mojej kariery strzelca sportowego w 20 konkurencjach strzeleckich i do tego potrzebuje 20 egzemplarzy dłoni organ nie ma podstaw do domniemywania że jest inaczej. Jeśli deklaruje że moja kolekcja powinna składać się z 20 karabinów i 20 pistoletów, to organ nie ma prawa do tworzenia własnej normy np: kolekcja może składać się z 5 lub 10 sztuk broni i to wystarczy.

Spytacie się: no to jak to jest – maja prawo czy nie do decydowania o ilości?

  • Naczelny Sąd Administracyjny podaje w wyroku: organ administracji policyjnej nie może wydawać decyzji negatywnej z powodu bezprawnej wyznaczonej przez siebie normy ilości sztuk broni które wg nich może posiadać strzelec.
  • NSA mówi – należy dać taką ilość broni jaka odpowiada DEKLAROWANEMU celowi.
  • NSA stwierdza że policja ma luz decyzyjny w zakresie określenia ilości broni na którą wydaje pozwolenie, ale nie może to być podstawą do decyzji negatywnej w odniesieniu do wniosku o wydanie pozwolenia na broń.
  • Kodeks Postępowania Administracyjnego określa: organ administracji nie może zmieniać wniosku strony bo to strona wyznacza zakres żądania.

Możemy wiec stwierdzić że Policja ma oczywiście prawo do określenia ilości broni, równocześnie jednak nie może zmienić w decyzji żądania strony bo zabrania tego KPA, i nie może wydać decyzji negatywnej w rozpatrywanym przez sąd przypadku podania o pozwolenie na broń. Czyli kiedy policja ma prawo do luzu decyzyjnego w zakresie ilości broni? Kiedy nie jest ograniczona wymogami decyzji związanej. Czyli wtedy kiedy prosisz np. o zwiększenie ilości broni w pozwoleniu. Wtedy może sobie dowolnie regulować.

Jak wygląda rzeczywistość: niektóre WPA łamią prawo. No tak jest po prostu. Wysyłają pisma i pytają „czy zgodzisz się na zmniejszenie ilości wnioskowanej broni?” Co zrobić? Nie zgadzać się, nie bać się, nie rezygnować ze swoich praw, nie negocjować. Jeśli macie WPA które łamie prawo – zamelduj się w.. Warszawie? czy gdziekolwiek tam gdzie WPA są bardziej normalne. Złóż podanie a potem po zamknięciu procedury wróć z meldunkiem do siebie. Jeśli trzeba składaj odwołania do Komendanta Głównego a potem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – masz z tym problem? Napisz w komentarzu.

Mamy prawo. Uznaniowość Policji skończyła się wraz z nowelizacją ustawy. Najwyższy Sąd Administracyjny wraz z Kodeksem Postępowania Administracyjnego jasno opisuje kompetencje wydziałów postępowań administracyjnych Policji. I pamiętajcie, że gdyby nie posłowie, i działacze strzeleccy którzy nie zgadzali się z uznaniowością Policji, wasz lokalny komendant nie dałaby wam nawet JEDNEJ sztuki broni. Więc zapiszcie się do cholernego ROMBu, nie negocjujcie z urzędnikiem i nie rezygnujcie ze swoich praw.

Ze strzeleckim pozdrowieniem!

ps. pojawił się wątek decyzji częściowej czyli: „a może jest tak że organ administracji może wydać decyzje częściową – czyli da mi pozwolenie na broń, ale na wymyśloną przez siebie liczbę sztuk broni”. Odpowiedź brzmi: nie, nie ma takiego prawa. Z dwóch powodów.

a) decyzja częściowa nie może dotyczyć sprawy gdzie treścią żądania Strony postępowania jest jedna niepodzielna sprawa tj. wydanie pozwolenia na (np.) 10 sztuk broni. Decyzja częściowa może dotyczyć sytuacji gdzie strona zwraca się z podaniem o wydanie kilku uprawnień które mogą być podzielne. Np. składam prośbę o pozwolenie na budowę domu i usypanie obok niego wzgórza o wysokości 20 metrów. Organ może wydać decyzje częściową, czyli pozwolić na budowę domu ale nie dać nam możliwości usypywania gór.

Zasadą w postępowaniu administracyjnym powinno być rozpatrzenie i rozstrzygnięcie całej sprawy administracyjnej, co do jej istoty jedną decyzją administracyjną. Kodeks postępowania administracyjnego, w przepisie art. 104 § 2 przewiduje wydanie decyzji częściowej, aczkolwiek nie określa żadnych przesłanek dopuszczalności jej wydania. Należy w związku z tym przyjąć, że dopuszczalność wydania decyzji częściowej wiąże się z charakterem przedmiotu postępowania, który może być w tym sensie podzielny, że „możliwe będzie rozstrzyganie kolejno, co do istoty o kilku elementach składających się na całe uprawnienie lub obowiązek” (J. Borkowski (w:) Komentarz, 1996, s. 454). Zgodnie z zasadą prawdy materialnej decyzja częściowa może być wydana wówczas, gdy część sprawy została dostatecznie wyjaśniona i jest tego rodzaju, że może być przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia. Organ może ją wydać wówczas, gdy sprawa ma charakter podzielny, można z niej wyodrębnić części nadające się do rozstrzygnięcia względnie samodzielnego.

Decyzja częściowa nieostateczna kończy sprawę w danej instancji jedynie w części objętej rozstrzygnięciem i w związku z tym może być zaskarżona tylko w tym zakresie w drodze odwołania. Wydanie decyzji częściowej nie kończy zatem postępowania w sprawie, nawet gdy ta decyzja stanie się ostateczna. Jeżeli decyzja ostateczna organu administracji nie rozstrzygnęła sprawy w całości i przewidywała wydanie odrębnej decyzji dla części nie rozstrzygniętej, to żądanie strony w tym zakresie jest wnioskiem o wydanie zapowiedzianej decyzji uzupełniającej, a nie wnioskiem o wznowienie postępowania. Trwa bowiem zawisłość sprawy administracyjnej, w której zapadła tylko decyzja częściowa.

b) zgodnie z tym co pisałem powyżej organ administracji nie może zmieniać samowolnie treści żądania strony.

A to że wydają takie decyzje? No nie chcę tutaj przytaczać kawałów o policjantach ale jest faktem, że przedstawiciele KGP głównie w wydziale Prewencji i Nadzoru nad formacjami uzbrojonymi (nie wiadomo dlaczego oni zajmują się sprawami strzelców) oraz przedstawiciele lokalnych WPA nie pierwszy raz i nie ostatni kompromitują się naruszając prawo. To że wydają takie decyzje jest faktem. I faktem jest to, że przegrywają raz po raz przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Nie zgadzajmy się więc na łamanie prawa.