Share
<!--:pl-->Czy wolno w Polsce strzelać z tłumikiem?<!--:-->

Czy wolno w Polsce strzelać z tłumikiem?

ciekawe pytanie prawda? U nas w kraju wciąż panuje przekonanie że tłumiki to broń skrytobójców, kłusowników, bandytów i morderców. No i oczywiście z drugiej strony narzędzie pracy komandosów, niezależnie czy są z JWK, GROMu, Delta Force czy innych SEALsów. Mówi się że niby można tłumik posiadać ale już po zamontowaniu go na broni staje się ona szczególnie niebezpieczna i już „nielegalna”, a za strzelanie z użyciem tłumika grozi 8 lat więzienia 😉 Nawet na skądinąd ciekawym blogu o broni palnej  można przeczytać bzdury o odsiadce za posiadanie tłumika w artykule o mrożącym krew w żyłach tytule „cicha śmierć”. Gdyby spytać dzisiaj przeciętna grupę strzelców na dowolnej strzelnicy to sądzę że większość uznałaby jednak że tłumika w tym kraju cywil posiadać nie może … bo coś tam jest w Ustawie o Broni napisane.

Zacznijmy więc od ustalenia przepisów prawa w tej kwestii (ostrzegam będzie długie i nudne)

USTAWA z dnia 21 maja 1999 r.o broni i amunicji:

1) Rozdział 2  Zasady i warunki wydawania, cofania pozwoleń na broń, rejestracji broni oraz dysponowania bronią i amunicją.

5. Pozwolenie na broń, o którym mowa w ust. 1, nie może być wydane, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 2, na broń szczególnie niebezpieczną w postaci: 1) samoczynnej broni palnej, zdolnej do rażenia celów na odległość; (…) 3) broni palnej wyposażonej w tłumik huku lub przystosowanej do strzelania z użyciem tłumika huku;

Katalog tej broni szczególnie niebezpiecznej zmieniał się w czasie, jest on szerszy nieco, a ostatnio wyleciały z niego tak niebezpieczne przedmioty jak broń wyposażona w celownik laserowy. Tak, taki celowniczek laserowy dostępny w każdym sklepie z akcesoriami ASG czynił jeszcze chwilę temu broń szczególnie niebezpieczną. Dlaczego? Nie wiadomo, może ktoś się naoglądał Terminatora z 1984 roku gdzie Arnold Schwarzenegger jako elektronicny mordulec  z przyszłości ganiał z celownikiem laserowym większym od pistoletu

longslide4

Ustawa jak wiemy jest pewnym… kompromisem i jest w niej kilka sprzeczności. Na przykład mamy przepis w punkcie 5 mówiący że pozwolenie nie może być wydane na „samoczynną broń palną, zdolną do rażenia celów na odległość” a równocześnie w punkcie 4 powyżej są wskazane dwie grupy posiadaczy broni które oczywiście mogą posiadać broń samoczynną – posiadacze broni 2) do celów ochrony osób lub mienia: e) karabinków samoczynnych o kalibrze od 5,45 mm do 7,62mm; oraz posiadacze broni do celów kolekcjonerskich którzy  mogą posiadać 7) do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych – broni, o której mowa w pkt 1-6. a więc także samoczynną którą mogą posiadać osoby do celów ochrony osób lub mienia z punktu drugiego.

Tak samo punkt 6. Zabronione jest posiadanie amunicji szczególnie niebezpiecznej w postaci: 4) amunicji wytworzonej niefabrycznie, w tym także takiej, do której wytworzenia wykorzystywane są fabrycznie nowe elementy amunicji, z wyłączeniem amunicji wytwarzanej na własny użytek przez osoby posiadające pozwolenie na broń myśliwską, sportową lub kolekcjonerską. Fajne prawda? Amunicja niefabryczna jest SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNA !!! No chyba że jesteś myśliwym, sportowcem lub kolekcjonerem czyli jesteś w grupie 80% strzelców w Polsce, i robisz sam amunicję. To wtedy jest bezpieczna jak każda inna. No chyba że strzelasz z amunicji którą zrobił Ci kolega który zna się na elaboracji, ma wszystkie narzędzia i doświadczenie. To wtedy jest znowu SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNA !!! .

Czyli generalnie nie można mieć samoczynnej, ale jednak można. Amunicja jest niebezpieczna, ale jednak jest bezpieczna. Majstersztyk. Najlepsze że proces tworzenia prawa w Polsce jest naprawdę wieloetapowy i wiele mądrych głów z MSW, z KGP, z lokalnych Komend Wojewódzkich jest zaangażowanych w proces jego tworzenia. I mimo to na koniec dnia wychodzi coś podobnego.

Mamy jeszcze jeden przepis. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie rodzajów broni palnej odpowiadających kategoriom broni palnej określonym w dyrektywie  w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni. Rozporządzenie jest aktem niższej rangi, poniżej mamy już tylko decyzje, regulaminy i inne postanowienia które nie stanowią obowiązującego prawa. Rozporządzenie to ma charakter informacyjny, ustalający jak należy interpretować polskie przepisy w odniesieniu do kategorii broni (A/B/C/D) wyszczególnionych w dyrektywie EU. Mamy tam opisaną przez Ministra kategorię A. Do tej kategorii zostały wrzucone wszystkie aktualne na dzień rozporządzenia rodzaje broni i amunicji SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNEJ !!!

kategoria A  — kategorię broni palnej, określoną  w  dyrektywie, do której należąca broń palna  i  amunicja jest niedopuszczona do nabywania  i  posiadania przez osoby fizyczne na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej; 

§ 2. Kategoriom broni palnej określonym w dyrektywie odpowiadają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej następujące rodzaje broni palnej: 1) kategorii A: a) broń palna samoczynna, zdolna do rażenia celów na odległość, b) broń palna: —  wytworzona lub przerobiona w sposób po- zwalający na zatajenie jej przeznaczenia, a także broń palna imitująca innego rodzaju przedmioty, —  wyposażona w tłumik huku lub przystosowa- na do strzelania z użyciem tłumika huku, itd. itd.

wydaje się że sprawa jasna i przesądzona tak? No więc wróćmy do pytania z tytułu: Czy wolno czy wolno w Polsce strzelać z tłumikiem?

WOLNO. (koniec i kropka). (i jeszcze jedna).

Wolno posiadać tłumik, wolno go wytwarzać na użytek dowolny tak samo jak możesz sobie zrobić tłumik do samochodu jak masz ochotę, wolno tłumiki kupować i sprzedawać, wolno je montować na broni, wolno z ich wykorzystaniem strzelać na strzelnicy oczywiście. Dlaczego? Bo PRAWO TEGO NIE ZABRANIA. Bo w naszym kraju co nie jest wyraźnie zabronione przez prawo, jest dozwolone. Bo obywatel ma swobodę działania, Bo w naszym kraju to organy władzy publicznej mogą działać tylko tam i o tyle, o ile prawo je do tego upoważnia. Nie ma tam jednak żadnego przepisu zabraniającego, nie ma też ŻADNEGO innego przepisu w polskim prawodastwie który zabraniałby posiadania tłumika. Nie ma tez przepisu który zabraniałby posiadania, sprzedaży i zakupu broni przystosowanej do użycia tłumika, nie ma przepisu zabraniającego użycia tłumika huku, kompensatora czy hamulca wylotowego.

Ustalmy na czym polega zasada legalizmu w polskim systemie prawa.

Art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. stanowiący, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, zawiera normę zakazującą domniemywania kompetencji takiego organu i tym samym nakazuje, by wszelkie działania organu władzy publicznej były oparte na wyraźnie określonej normie kompetencyjnej” – tak wyjaśnił zasadę legalizmu (praworządności) Sąd Najwyższy w postanowieniu 7 sędziów SN z 18 stycznia 2005 r. (sygn. WK 22/04). Jest też wiele innych orzeczeń, które wyjaśniają, jak należy rozumieć przepis Konstytucji, który brzmi: „organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa”.

Uzupełnię: II FSK 569/07 – Postanowienie NSA (2008-06-25) Jak stwierdził Wiesław Skrzydło [w:] Komentarz do art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Kraków 2002, w państwie demokratycznym, w którym rządzi prawo, organy władzy publicznej mogą powstać tylko na podstawie prawnej, a normy prawne muszą określać ich kompetencje, zadania i tryb postępowania, wyznaczając tym samym granice ich aktywności. Organy te mogą działać tylko w tych granicach. O ile jednostka ma swobodę działania zgodnie z zasadą, że co nie jest wyraźnie zabronione przez prawo, jest dozwolone, to organy władzy publicznej mogą działać tylko tam i o tyle, o ile prawo je do tego upoważnia, przy czym obywatel może zawsze domagać się podania podstawy prawnej, na jakiej organ podjął konkretną działalność. Jest to zgodne z wymogami wynikającymi z zasady demokratycznego państwa prawnego.

Czy wolno tłumik kupować, sprzedawać i produkować?

SupressorStageFabrication

USTAWA z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Zgodnie z tą ustawą Art.2.Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym jest dozwolone wyłącznie po spełnieniu warunków określonych w ustawie.  
Co to są wyroby i technologie o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Czy tłumiki też do nich należa? Określa to ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja Ten akt zawiera długi na 3 kilometry spis wszelkich wyrobów: działa, haubicoarmaty, granaty, amunicję specjalną, ładunki wybuchowe, rozrywające, środki chemiczne i paraliżujące takie jak metylofluorofosfonian izopropylu (ale na przykład nie obejmuje cyjanowodoru 😉 Celowniki, komputery używane w układach bombardujących, sprzęt do kierowania ogniem i systemy sterowania uzbrojeniem, a także silniki wysokoprężne do okrętów podwodnych, Łożyska cichobieżne o zawieszeniu gazowym lub magnetycznym, spadochrony wojskowe, symulatory do szkolenia kontrolerów ruchu lotniczego, aparaty fotograficzne, sprzęt fotograficzny i do obróbki filmów (ilu z was ma ten sprzęt w domu ;), sprzęt do szybkiego odwracania wiązki dla szybkich operacji przy większej liczbie celów, algorytmy asymetryczne przeznaczone albo zmodyfikowane w celu realizacji funkcji kryptograficznych, Pancerze osobiste, kamizelki odłamkoodporne i kuloodporne. Zajrzyjcie do tego linka powyżej, naprawdę ciekawe. Wśród tych setek różnych wyrobów brakuje tłumików. Czyżby komuś sie po prostu zapomniało je dopisać? Nie. Są oczywiście. Opisane w punkcie 14 obok szyn picatinny, tłumików ognia, kompensatorów i hamulców odrzutu, świec dymnych, generatorów dymu, gazu. i innych nie zabijających przedmiotów. Opisane są jako  WT XIV. Wyroby nieujęte w WT I-XIII, a posiadające przeznaczenie wojskowe lub policyjne:  1.Tłumiki, specjalne montaże karabinowe, uchwyty, tłumiki ognia oraz celowniki do broni, o której mowa w załączniku nr 1 ust. 1-8. NIE UJĘTE czyli nie objęte jakąkolwiek koncesją w zakresie sprzedaży, obrotu, produkcji itd. Czyli ustawodawca nie zapomniał, po prostu uznał że tłumiki nie są czymś co należy koncesjonować lub regulować

czy wolno tłumik używać?

gw-1102-sil-pic-6
no oczywiście że można. Przepisy prawa w Polsce odnoszące się do tłumików mówią, że Wydział Postępowań Administracyjnych nie może wydawać pozwolenia na BROŃ WYPOSAŻONA W TŁUMIK HUKU LUB PRZYSTOSOWANĄ DO STRZELANIA Z UŻYCIEM TŁUMIKA HUKU. Zadajmy sobie dwa pytania:

a) pierwsze pytanie: co to jest broń przystosowana do strzelania z użyciem tłumika huku?Zakładając że karabinek posiadający gwint na końcu lufy oznacza „przystosowanie”, praktycznie każda nowoczesna broń długa posiada gwint na który możemy nakręcić tłumik ognia, kompensator oraz … tłumik huku. Mamy tez bron krótką z lufą gwintowaną przystosowanej do dokręcania kompensatorów i czegokolwiek innego czyli tłumików. Generalnie mamy jak sądzę kilkadziesiąt tysięcy jednostek nowoczesnej broni długiej w Polsce które odpowiadają tej kategorii. W tym broń produkcji polskiej np akmsy przystosowane do użycia tłumika huku np PBSów wciąż do kupienia w Polsce jak i innych nowoczesnych konstrukcji http://www.rdsindustrie.com/ itp. Taka broń jest codziennie sprzedawana w Polsce, nikt nie robi z tego problemu. A biorąc pod uwagę wiele konstrukcji tłumików dostępnych na rynku, praktycznie każda broń długa może być przystosowana do posiadania tłumika np tak jak na poniższym obrazku.

rimfire_silencer_suppressor_2 (1)
Jeśli uznać że broń przystosowaną do strzelania z użyciem tłumika huku to broń posiadająca regulator gazowy, to mamy kolejne rodzaje broni „szczególnie niebezpiecznej”.

b) drugie pytanie: do kogo odnosi się ten przepis?Pozwolenie na broń, o którym mowa w ust. 1, nie może być wydane (..), na broń szczególnie niebezpieczną w postaci: (…)  3) broni palnej wyposażonej w tłumik huku lub przystosowanej do strzelania z użyciem tłumika huku” Czy obywatel wydaje sobie pozwolenie na broń? Nie. Podmiotem, dysponentem tego przepisu jest organ administracji wydający to pozwolenie. Ten organ nie powinien wydawać pozwoleń na broń przystosowaną do użycia tłumika huku. Ale wydaje takie pozwolenia w formie promes i rejestrując broń przystosowaną do użycia tłumika huku codziennie!. Czyli możemy domniemywać ze WPA w Polsce łamią prawo bo udzielają zgody na posiadanie broni przystosowanej do posiadania tłumika, lub po prostu nie stosują nierealnego/nierynkowego przepisu.

Ergo – przepis nie jest stosowany bo nie pasuje do realiów, w praktyce uniemożliwiłby wogóle posiadanie broni do celów wskazanych w ustawie, sprzedaż broni itp. Dlatego też jest on powszechnie nie stosowany. Policja albo ze względu na swoja niewiedzę albo ze względu na ignorowanie nierealnego przepisu po prostu go nie stosuje i udziela pozwoleń zarówno przywozowych jak i rejestruje broń przystosowaną do użycia tłumika huku.

Sytuacja jest jeszcze bardziej jasna niż z wykrywaczami radarów które można posiadać, kupować, sprzedawać, ale jest sankcja za ich przewożenie w samochodzie gotowe do użycia i używanie. Jest konkretny przepis prawa. „Art. 66 ust. 4 pkt. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym stanowi: Zabrania się wyposażania pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenia w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia (…).” Co więcej jest sankcja za złamanie tego przepisu. Zgodnie z art. 97 kodeksu wykroczeń („Kto wykracza przeciwko innym przepisom o bezpieczeństwie lub o porządku ruchu na drogach publicznych, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany” czyli mamy mandat do 500 zł i 3 punkty na miejscu, lub sąd grodzki. Natomiast w wypadku tłumików:

1. nie ma żadnej sankcji dla obywateli za posiadanie tłumika, broni przystosowanej do użycia tłumika którą LEGALNIE posiadamy. Rozdział 5 Przepisy karne (art 50 i dalsze) w UoBiA nie wskazuje żadnej sankcji za posiadanie broni szczególnie niebezpiecznej na którą policja wydała pozwolenie. Zapomnijcie o jakichś sankcjach, karach więzienia, cofnięciu pozwolenia itd.
2. przepis w UoBiA dotyczy organu a nie obywatela. Policja wydaje pozwolenie na broń. My sobie go nie wydajemy. Jeśli Policja stwierdziła że broń nie jest szczególnie niebezpieczna i można wydać na nią pozwolenie mimo że posiada gwint i regulator gazowy, mimo że można na nią nakręcić tłumik, to znaczy że legalnie ją posiadamy.
3. w razie gdyby nawet wprowadzono przepisy i sankcje to podrzucę cytat z pisma Dyrektora Biura Prawnego Komendy Głównej Policji z dnia 18.12.2009r. To oczywiście ma taką samą wartość jak wpis na tym blogu, ale: „Brak jest podstaw prawnych do podejmowania działań zmierzających do pozbawienia praw nabytych osób posiadających zarejestrowaną broń palną wskutek zmiany oceny techniczej tej broni przez organy Policji.”

Warto tutaj zaznaczyć że w Europie obowiązuje różne podejście do kwestii tłumików. Anglia, Niemcy, Francja – wymaga pozwolenia na tłumik podobnie jak na broń palną ale można oczywiście tłumiki posiadać. Kraje skandynawskie – brak ograniczeń. Przyjęte jest że strzelanie bez tłumika i płoszenie zwierzyny leśnej i domowej jest co najmniej niewłaściwe. Można? Można. Sprowadzenie takich tłumików wymaga po prostu uprzedniej zgody przywozowej.

Ludzie na świecie przyjęli za normalne używanie codziennie tłumików do ochrony zdrowia i słuchu i codziennie używamy ich w samochodach. Natomiast tłumik do broni palnej używany w wielu krajach do ochrony słuchu, zwiększenia celności u nas traktowany jest jak coś co zamieni użytkownika broni palnej w mordercę, skrytobójcę. To jest myślenie prezentowane przez Pana inspektora Sokołowskiego rzecznika prasowego Policji: ” dostanie obywatel broń do ręki np do ochrony domu, to wyjdzie i zastrzeli sąsiada” To jest to samo chore myślenie że „broń zmienia człowieka”, „nie dawajmy ludziom broni bo zaczną strzelać do innych”, albo że zacytuje jednego faszystowskiego gnoja „cywil nie powinien posiadać broni, jak chce sobie postrzelać niech wstąpi do gestapo lub wermachtu”

Obecny stan faktyczny w Polsce nie zabrania posiadania, wytwarzania ani używania tłumików. Jest jeden przepis dotyczący broni przystosowanej – w rzeczywistości martwy. Równocześnie nie ma on nic wspólnego z kwestią używania tłumika na strzelnicy bo dotyczy tylko kompetencji WPA a nie strzelca.

a pozostałe przepisy? a to rozporządzenie z MSW?

Rozporządzenie MSWiA  z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie rodzajów broni palnej odpowiadających kategoriom broni palnej określonym w dyrektywie  w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni jest aktem niższej rangi, poniżej mamy już tylko decyzje, regulaminy i inne postanowienia które nie stanowią obowiązującego prawa. Rozporządzenie to ma charakter informacyjny, ustalający jak należy interpretować polskie przepisy w odniesieniu do kategorii broni (A/B/C/D) wyszczególnionych w dyrektywie EU. To nie jest przepis który obowiązuje strzelców w tym kraju. Warto też ustalić co to jest Dyrektywa Unii Europejskiej – akt prawa pochodnego Unii Europejskiej, którego mocą prawodawcy państw członkowskich Unii zostają zobowiązani do wprowadzenia określonych regulacji prawnych, służących osiągnięciu wskazanego w dyrektywie, pożądanego stanu rzeczy. Czyli w tym wypadku podziału broni na kategorie tak by państwa unijne mogły się nawzajem orientować co w którym państwie jest bronią z kategorii A, B, C, D. 

To normalne że można korzystać z tłumika do strzelania na strzelnicy. Tak jest w całym cywilizowanym świecie:

erika_RFB_front_1709

1. Niemcy: można mieć tłumiki do wiatrówek i do .22lr bez pozwoleń. Tłumiki do broni palnej od .22 w górę są też dostępne, produkowane i kupowane. Można je mieć oczywiście na pozwolenie. Zaraz będzie w Niemczech dozwolone i rekomendowane używanie tłumików podczas polowań podobnie jak w Danii oraz w krajach skandynawskich..

2. Francja: można dowolnie kupować tłumiki, jest obowiązek rejestracji a więc i pozwolenia ale podobnie jak w Wielkiej Brytanii w wypadku polowania poleca się i rekomenduje tłumiki szczególnie do kalibrów myśliwskich.

3. Wielka Brytania: tłumiki legalne, dozwolone, kupowane dowolnie – jest proces rejestracji podobnie jak broni.

4. Finlandia: dozwolone, potrzebne pozwolenie jak na broń ale dostaje się je bez problemu

5. Norwegia: powszechnie dostępne jak tłumiki do samochodu, wielu producentów, praktycznie nie poluje się bez tłumika, brak rejestracji.

6. Szwecja: rejestracja/pozwolenie – dostępne bez problemu.

7. Włochy: kiedyś niedostępne obecnie dozwolone

8. Rosja: zabronione jest używanie urządzeń tego typu, ale przepis jest niejasny – należy określić co mamy na myśli mówiąc tłumik. Posiadanie, wytwarzanie, sprzedaż jest dozwolone. Z tym że jak to w Rosji prawo prawem a w rzeczywistości tłumiki są posiadane i używane stosunkowo powszechnie wśród strzelców.

9. Dania: można posiadać tłumiki jeśli ma się pozwolenie na broń. Dodatkowo od maja 2014 roku można używać tłumików na polowaniach.

10. Szwajcaria – trzeba mieć na tłumik zgodę podobnie jak na posiadanie broni palnej. Ale można ją otrzymać.

W Europie tłumiki do broni są używane od 100 lat.

Wykorzystanie tłumików do przestępstwa (tak częste skojarzenie w głowach ludzi znających broń z filmów sensacyjnych) nie istnieje. Jakieś przypadki to promile w skali świata i jeszcze o tym napiszę. Nie ma żadnych ograniczeń Panie i Panowie poza naszą własną wyobraźnią. Skoro udało się znormalizować kwestie posiadania broni w Polsce, jest po prostu normalniej niż 3-4 lata temu, jak widać Polacy zdają egzamin i nie są szaleńcami z bronią strzelającymi do sąsiadów, zacznijmy normalizować tez pozostałe kwestie i usuwajmy mity odnośnie tłumików.

ps. oczywiście u nas jak wiemy jest taka sytuacja że przepis prawa jedno, a działania KGP – często pozaprawne, to drugie. Oczywiście że posiadanie legalnej broni z gwintem na tłumik i posiadanie legalnego tłumika jest zgodne z prawem. Niemniej jednak KGP może oczywiście próbować poza prawnych działań zmierzających do odebrania pozwolenia na jednostkę broni „przystosowaną” do użycia tłumika huku. (chociaż rozpoczęcie procedury administracyjnej nie oznacza oczywiście możliwości odebrania tej jednostki broni do depozytu). Dlatego nie chcę was zachęcać lub namawiać do używania tłumika lub jego eksponowania poza gronem przyjaciół na strzelnicy, żeby nie narazić się na poza prawne działania Policji. Niestety znane są przypadki odbierania replik ASG, wiatrówek, wszyscy znamy przypadek majora Nowakowskiego. Przeciętny policjant czy dyżurny nie zna Ustawy o Broni i Amunicji ani przepisów i rozporządzeń. Dlatego w naszym kraju posiadanie tłumika to wciąż sport dla odważnych.
Celem tego artykułu natomiast jest to żebyście wy jako strzelcy znali faktyczne przepisy prawa w tym kraju i nie powielali mitów. W końcu kwestia tych tłumików też zostanie znormalizowana. I tym optymistycznym akcentem pozdrawiam was serdecznie, gratulując tym wszystkim którzy dotrwali do ostatniego zdania ;))

rg30_Hunting_Silencers_t1240

notka: zdjęcia znowu podpieprzone z internetu ze stron różnych, źródła nie znam ale dziękuję, przepraszam, co złego to nie ja.